2018-10-10 16:16
Lisa Andersson, Matilda Andersson & Frida Sandahl

Alla individer har enligt lagen skydd mot diskriminering och trakasserier i all kontakt med det offentliga. Det betyder att du som är ansvarig för medarbetare inom stat, kommun eller landsting har ansvar för att de anställda har ett bemötande gentemot allmänheten som inte diskriminerar. Lagen ger även skydd mot diskriminering för kunder om du tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder. Inom arbetslivet får den som är arbetsgivare inte diskriminera någon som hos arbetsgivaren

  •  är arbetstagare
  •  gör en förfrågan om eller söker arbete
  • söker eller fullgör praktik
  • står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft (2 kap. 1 §).

Detta förbud gäller även andra i arbetsledande ställning som har rätt att besluta i frågor som berör de ovan nämnda personkategorierna. Chefen eller arbetsgivaren kan delegera sådana uppgifter till exempelvis en arbetsledare eller HR-funktion, utan att det nödvändigtvis uttrycks muntligt eller skriftligt. Arbetsgivare är också ansvarig för att förebygga trakasserier mellan anställda. Det är även förbjudet för en arbetsgivare att instruera någon annan att diskriminera – exempelvis att säga till ett bemanningsföretag att särbehandla personer med anknytning till någon av diskrimineringsgrunderna.

UNDANTAG FRÅN DISKRIMINERINGSFÖRBUDET

Det finns undantag från diskrimineringsförbudet då det kan vara tillåtet och motiverat för en arbetsgivare att särbehandla personer. Det gäller vid anställning, befordran eller utbildning för befordran och enbart om det finns ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och att kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet (2 kap. 2 §).

Att positivt särbehandla en individ av underrepresenterat kön på en arbetsplats är möjligt som ett led i att främja jämställdhet. Notera att positiv särbehandling enbart gäller diskrimineringsgrunden kön och endast för att främja jämn könsfördelning. Positiv särbehandling kan inte tillämpas avseende löne- eller andra anställningsvillkor. Andra undantag från diskrimineringsförbudet gäller åldersgränser, exempelvis vid pensionsavtal.

Lisa Andersson, Matilda Andersson & Frida Sandahl har tidigare skrivit Därför skrev vi en handbok för chefer om diskrimineringslagen och Hur går det med diskrimineringslagen aktiva åtgärder?

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!