5/3
Komlitt

– Mitt engagemang i frågan går nästan tillbaka till barndomen. Jag kommer från en familj där värderingar som tillit, samarbete, hjälpsamhet och engagemang i samhället har varit grundläggande. Dessa värderingar har jag tagit med mig och förvånat mött en organisationsvärld som ändå rymt så mycket misstro,
 rädsla och kontroll säger Louise Bringselius, docent i organisation och ledning.

Tillit är en ledningsfilosofi som innebär att ledningen väljer att lita på att människor i organisationen har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt. En sådan ledning bryter trenden av kontroll, där man ser det som nödvändigt att i detalj styra människor för att de ska vilja prestera.

Louise Bringselius, docent i organisation och ledning vid Lunds universitet, avslutade i juni 2018 sitt uppdrag som forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Nu är hon aktuell med boken Tillit – En ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor. Hennes engagemang i frågan springer ur behovet av att ta vara på det engagemang och den kunskap som finns i mötet mellan medarbetaren och medborgaren.

– I offentlig sektor möter man samhällets svagaste grupper som är i störst behov av stöd. Vi har ett enormt ansvar för att lyckas i uppdraget att hjälpa dem och därmed också skapa förutsättningar för dem som jobbar i den här sektorn att kunna hjälpa.

Forskningsfältet stod bakom

Förutom krocken mellan familjens och organisationsvärldens värderingar fick Louise Bringselius mer vatten på sin kvarn som organisationsforskare. Det visade sig att det fanns ett helt forskningsfält som stod bakom tankarna om tillitsbaserad styrning, även om de inte alltid använder just ordet tillit.

– Den här forskningen når inte alltid ut till samhället och dess organisationer. Det är ett problem. Här har jag och mina forskarkollegor en viktig uppgift.

Leta efter balansen mellan tillit och kontroll

Den ökade kontrollen har gett offentlig sektor en ökad administrativ börda. Samtidigt har man tagit bort administrativa stödfunktioner som till exempel sekreterare. Snäva ansvarsområden och ett starkt fokus på mätning och rapportering har minskat medarbetarens handlingsutrymme.

– Kostnaderna för bristande tillit kan bli enorma: ineffektivitet, dålig offentlig etik och minskat visslande; sämre kvalitet i offentliga tjänster, mindre samverkan och fler utbrända medarbetare. Men tilliten får inte vara blind. Tillitsbaserad styrning går hand i hand med viss kontroll.

En organisation som ägnar sig åt en detaljerad styrning med mål och indikatorer ger inte verksamheten någon arbetsro. Då försvinner också utrymmet för verksamheten att självständigt utveckla sin verksamhet.

– Du som vill ta första steget mot en tillitsbaserad styrning kan egentligen börja var som helst. Men får jag välja skulle jag säga att du ska börja i den politiska ledningen. Tillit är en filosofi som ska prägla allt som görs i organisationen. Det räcker därför inte att tala om tillit, utan hela styrsystemet måste också signalera det.

    Varor som nämns i nyheten