2021-11-15 14:43
Komlitt

Självledarskap är ditt främsta verktyg för att framgångsrikt sätta och leva upp till både dina och teamets mål. Men självledarskapet tar sin tid att utveckla och blir aldrig färdigt – särskilt med tanke på att din egen reflektion spelar en viktig roll där. För ditt självledarskap är beroende av att du känner dig själv; vad du vill och kan tillföra i dina sammanhang.

”Vi lever i en värld som är i ständig förändring med en hög grad av osäkerhet och komplexitet. Ingen av oss vet vad som kommer hända i framtiden och faktum är att vi inte ens alltid vet vad som pågår just nu. Samtidigt behöver vi människor hantera den värld vi lever i. Vi behöver fatta beslut, göra upp planer, samarbeta och bygga relationer utan att ha alla svar på vad som är bäst eller rätt. Det är här självledarskapet kommer in.

Självledarskapet ger oss en medvetenhet som gör att vi kan välja hur vi vill agera snarare än att bara reagera på allt som sker. Genom att utgå från våra erfarenheter kan vi bygga vår egen kompass för att navigera vår omvärld. Kanske för att må bättre, kanske för att göra världen bättre.”

– Malin Edshage & Mia Ekman, ur Självledarskapets grunder – Arbetsbok för ditt självledarskap  (Komlitt, 2021)

I den här texten om självledarskap kommer vi att gå igenom: vad självledarskap innebär för dig som individ, för verksamheten och utmaningarna du både som ledare och individ kan stöta på. Så det råder inga tvivel om att ditt självledarskap hänger på hur djup självinsikt du har. Men vad innebär det för dig som individ?

Vad innebär självledarskap för dig som individ?

Charles Manz, managementforskare, var den första att använda termen självledarskap. Året var 1983. Han menade att självledarskap innebär att sätta mål som du sedan leder dig själv mot. Självledarskapet är helt enkelt ett sätt att influera sig själv och sitt eget beteende. Sedan dess har flera forskare utvecklat och nyanserat begreppet. Det finns helt enkelt fler definitioner av självledarskap idag. Välj den som tilltalar dig mest.

Gisela Bäcklander (2020) säger att självledarskap är en rad beslut om arbetets utformning och utförande som medarbetare förväntas och måste fatta eftersom arbetet inte är så passa tydligt specificerat att det går att utföra utan självledarskap. Ett par steg från Charles Manz definition, eller hur?

Vad är det häftigaste med självledarskap?

Mia Ekman och Malin Edshage hjälper verksamheter och team att utveckla självledarskap. De har hjälpt stora organisationer som Telia Company, SIDA och Sergel Group. Vi passade på att fråga dem vad det häftigaste med självledarskapet är. Deras svar sätter vikten av lära känna sig själv i centrum.

”Människan är en social varelse, vi är så beroende av varandra för allt som vi definierar som mänskligt. Det häftigaste med självledarskapet är att ju mer vi förstår om oss själva och våra reaktioner, desto bättre och hållbarare kan vi ta oss an samverkan med andra. Att verkligen bli medvetna om och lära känna oss själva och därmed ta ett aktivt självledarskap gör att vi kan ta steget från att "vara den vi tror att vi behöver vara" till att komma in med hela oss själva, både i de sammanhang vi väljer och de vi av olika anledningar måste vara en del av.”
– Mia Ekman, socialantropolog och ledarutvecklare

”Det häftigaste med självledarskap för mig handlar om den där upptäckten att jag har möjlighet att leva och leda mig själv utifrån den jag är och det jag värderar. Jag möter ofta människor som på ett eller annat sätt känner sig fångade i strukturer och att de försöker uppfylla någon annans förväntningar. Och att göra det skiftet, att faktiskt börja ta utgångspunkt i sig själv och agera utifrån det, inom den organisatoriska ramen. Det händer något då, och det är så positivt för alla parter!”
– Malin Edshage, civilekonom och ledarutvecklare

Vad innebär självledarskap för en verksamhet?

Det första vi ska kolla på är vad ett självlevande team är. I en verksamhet med självledarskap har teamen mandat över sina arbetsprocesser och får lov att styra över teamets beteende. Med beteende menas mandat att välja medarbetare, sätta scheman och bestämma budgetar (Courtright, S. H., Manz, C. C. & Stewart, L. G.) för att nämna några saker.

Men effekterna för verksamheten då? Tja, 2008 gjordes en studie av Birdie et al där man följde 308 företag över en 22 års-period. Ett resultat man fann var att ökat självledarskap är en av de mest effektiva metoderna för att förbättra medarbetarnas produktivitet (Birdi, K., Clegg, C., Patterson, M., Robinson, A., Stride, C. B., Wall, T. D., & Wood, S. J. 2008). Det hänger fint ihop med idén om ökad tillit i organisationen gör att människor vill och vågar ta för sig, leda sina egna projekt och jobba för det gemensamma goda.

Tillit en viktig ingrediens för självledarskap i verksamheten

Tillit. För ett fungerande självledarskap behöver verksamheten ha tillit som ledningsfilosofi. Detta då ett fungerande självledarskap är att vara trygg och rustad för att hantera en omvärld i ständig förändring. Men då kommer det inte att fungera med micromanagement och management by fear. Om verksamhetskulturen hyser misstro till sina medarbetare kommer de aldrig att våga ta egna beslut, eller ens använda sina styrkor för att uppnå era gemensamma mål.

Kom ihåg att en organisation eller ett team av sjävledare behöver ledas! Du som chef spelar en oerhört viktig roll – ditt uppdrag är nämligen att facilitera medarbetarnas egen förmåga att leda sig själva mot gemensamma mål. Som ledare tydliggör du uppdraget, undanröjer hinder och säkerställer teamets förutsättningar (Malin Edshage & Mia Ekman, Självledarskapets grunder – Processbok för teamets utveckling, Komlitt, 2021).

Referenser

Birdi, K., Clegg, C., Patterson, M., Robinson, A., Stride, C. B., Wall, T. D., & Wood, S. J. 2008. The Impact of human resources and operational management practices on company productivity: A longitudinal study. Personnel Psychology, 61: 467-501.

Bäcklander, G. Självledarskap – vad är det? 2020 [Digital källa. Hämtad senast 2021-11-15: http://giselabacklander.se/nytt/2020/9/7/sjlvledarskap-vad-r-det]

Courtright, S. H., Manz, C. C. & Stewart, L. G. 2011. Self-leadership: A Multilevel Review. Journal of Management, 37: 185-222.

Edshage, M. & Ekman, M. 2021. Självledarskapets grunder – Arbetsbok för ditt självledarskap. Komlitt, Helsingborg

Edshage, M. & Ekman, M. 2021. Självledarskapets grunder – Processbok för teamets självledarskap. Komlitt, Helsingborg