Doris och Monica Söderman Doris och Monica Söderman

Monica Söderman är adjunkt vid Karlstad universitet och Doris Söderman är medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Systrarna Doris och Monica Söderman föreläser och hjälper till att implementera en arbetsmodell inom vården utifrån ett salutogent synsätt som kallas relationsinriktat arbetssätt. Arbetsmodellen har visat sig uppnå många positiva resultat, t.ex att personen på ett boende kan leva det liv personen vill leva genom att de fasta rutiner som tidigare styrt personens vardag på boendet brutits. Rutinerna har kunnat brytas genom att tid frigjorts för personalen att fokusera på kontaktmannaskapet. Det har inneburit att begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten ökat för inte bara personen på boendet utan även för personalen. Vidare har det också visat sig att personalens känsla av stress och otillräcklighet har minskat och istället har känslan av större arbetsglädje och ökad yrkesstolthet infunnit sig.

Södermanmodellen, ett relationsinriktat arbetssätt, har just blivit registrerat som varumärke.

 Mer om Doris och Monica Söderman

"Så skapas en meningsfull tillvaro på äldreboendet". Nya Wermlands-Tidningen skriver om arbetssättet Doris och Monica har utvecklat. Läs artikeln här.