2019-10-07 11:40
Ulrika Hallberg

Det blir allt vanligare att människor drabbas av någon form av funktionsnedsättning. Det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar också. Oavsett vilken funktionsnedsättning som drabbar en leder det till att man blir extra utsatt. Man blir extra utsatt därför att man inte kan klara sig helt på egen hand. I stället blir man beroende av andra människor. Att vara beroende av andra människor innebär alltid en risk att inte få sina behov tillgodosedda. Det innebär också alltid en risk att bli felaktigt bemött. Alla människor har rätt att bli bemötta med medmänsklighet och respekt, men kanske har de som är extra utsatta de allra största behoven av att bli bemötta just så – med medmänsklighet och respekt.

De som lider av olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har oftast svårigheter både med abstrakt tänkande och med socialt samspel. Det gör att de har svårt både att förstå andra och att göra sig förstådda. Det innebär också att det blir extra utmanande att möta de här personerna – det kräver både kunskap och medmänsklighet. Medmänsklighet tror och hoppas jag att du redan har. Kunskap kan man få genom att upprepade gånger ställas inför en viss situation. Då lär vi oss av erfarenhet hur vi ska göra. Men ibland så saknar vi de erfarenheterna. Kanske för att vi är nya på jobbet. Syftet med den här boken är att ge dig kunskap om just neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vad de innebär, hur de drabbades livssituation ser ut, hur de anhörigas livssituation ser ut, vilka behov som finns och hur ett bra bemötande ser ut. Hur man bemöter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skiljer sig inte åt mellan olika institutioner i samhället.

Vad är en funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning är en varaktig eller tillfällig nedsättning av en funktion i kroppen. Det kan vara en fysisk funktion, som möjligheten att gå. Det kan vara en psykisk funktion, som möjligheten att kunna förstå saker. Det kan också vara en kognitiv funktion, som möjligheten att förstå socialt samspel. Några föds med funktionsnedsättning medan andra drabbas av funktionsnedsättning senare i livet på grund av en sjukdom eller en olycka.

Ju äldre man blir, desto större är risken att man ska drabbas av en funktionsnedsättning. Man räknar med att 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Det är en hög siffra och den fortsätter att öka. Orsaken till att allt fler har någon funktionsnedsättning är både att vi blir allt äldre men också att läkarna blir duktigare på att rädda människor från svåra sjukdomar och olyckor, ibland med funktionsnedsättning som följd. Allt fler människor med funktionsnedsättningar får numera uppleva sin ålderdom, vilket ofta inte var fallet tidigare. Det leder alltså till att det blir allt fler människor med funktionsnedsättningar.

Vad är ett funktionshinder?

Ett funktionshinder finns inte hos människan själv utan det är något som uppstår i mötet mellan människan och omgivningen. Om en person är rullstolsburen och ska hälsa på en god vän på fjärde våningen och hissen är trasig, då uppstår ett funktionshinder. Ett funktionshinder uppstår därför att personen inte kan gå i trapporna och därför inte kan ta sig till fjärde våningen för att besöka sin vän. Personen är hindrad från att göra det som han eller hon hade tänkt göra därför att hans eller hennes kroppsliga funktioner inte fungerar som hos de flesta andra. Om hissen däremot fungerar och personen lätt kan åka upp till fjärde våningen i sin rullstol, ja då finns inget funktionshinder i mötet mellan personen och omgivningen. För att minimera funktionshinder i mötet mellan människan och omgivningen har vi lagar som säger att alla samhällsfunktioner måste vara anpassade för olika typer av funktionsnedsättningar. Det kan handla om hissar, ramper, blindskrift eller ljudsignaler.

Vad är npf?

Det finns olika typer av npf, men alla innebär att hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt än andras. Exempel på npf är autism, ADHD och Aspbergers syndrom. Längre fram i boken kan du läsa om vad de olika typerna av npf innebär. De som drabbats av npf har både styrkor och svagheter, precis som alla andra.

Deras svagheter kan se ut så här:

 • Svårigheter att fokusera sin uppmärksamhet.
 • Svårigheter att reglera sin aktivitetsnivå, vilket ofta innebär hypereller hypoaktivitet (som betyder för mycket eller för lite aktivitet i förhållande till vad situationen kräver).
 • Svårigheter med abstrakt tänkande.
 • Svårigheter med socialt samspel och social interaktion.
 • Svårigheter att förstå sin omgivning.
 • Svårigheter att kontrollera sina impulser.
 • Svårigheter att kontrollera sin motorik.
 • Svårigheter att minnas given information.

 

Deras styrkor kan se ut så här:

 • Fokuserar på en enda sak under lång tid.
 • Tänker i nya banor.
 • Ser detaljer som ingen annan ser.
 • Problemlösningsförmåga.
 • Kreativitet.
 • Målmedvetenhet och envishet.

 

De svårigheter och de styrkor som personer med npf upplever varierar från person till person och även graden av svårigheter och styrkor varierar. Det innebär att två personer med samma diagnos kan ha helt olika förutsättningar att klara sitt dagliga liv. Någon kanske arbetar och bor i eget boende medan en annan bor i gruppboende med hjälp dygnet runt, trots att de egentligen har samma diagnos.