2021-04-16 16:06
Komlitt

Runt om i Sverige pågår omställningen till en god och nära vård. Gemensamma målbilder och färdplaner diskuteras fram. I texter från riksdag, regering och myndigheter pekas riktningen ut. Men samtalet om god och nära vård måste breddas för att det ska bli en framgång.

Därför träder tolv engagerade patienter, närstående och vårdprofessionella fram i Tillsammans – För en god och nära vård. Var och en renodlar sitt perspektiv, men alla har valt att lägga fokus på det konkreta mötet mellan människan som söker vård och människorna i vårdpersonalen.

– Det finns ingen väg tillbaka utan bara vägar framåt. Vården framöver blir varken god eller nära med mindre än att fokus flyttas från styrning och organisation till person och relation. Huvudfrågan handlar då inte om vare sig styrning, organisation eller resurser utan kokar ner till följande: Hur ska vi handla för att medborgarna och deras närstående bäst ska kunna samspela med människorna i vården och kunskapen där? säger Hans-Inge Persson, redaktör.

God och nära vård kan inte organiseras fram eftersom omställningen från existerande förhållande blir för stor. Det är en hel infrastruktur som måste ändras. En sådan förändring kräver tid för samtal, reflektioner och eftertanke mellan alla som är en del av och tar del av vården. Detta måste prioriteras det närmaste året för att vården ska bli god och nära, en riktig kunskapsgenerator där patient och läkare tillsammans utvecklar vården.

– I mötet mellan patient och läkare i en god och nära vård finns flera fördelar att hämta. Patienten ser hur vårdpersonalen kan utgöra en länk till all världens professionella kunskaper med relevans för den egna åkomman. Läkaren inser att patienten utgår länken till det unika med hen, hens sjukdom och hens tillvaro. Då har den goda och nära vårdens potential som kunskapsgenerator blivit uppenbar för båda parter säger Bodil Jönsson, professor emerita i rehabiliteringsteknik, fysiker och redaktör.

För det är bara när mötet blir gott-och-nära som den levda sjukdomen får en chans att konstruktivt växelverka med den diagnosticerade och behandlade. Vilket faktiskt är poängen med satsningen på God och nära vård.

Medverkande författare:

Anna Nergårdh, läkare och regeringens särskilda utredare för Samordnad utveckling
för god och nära vård

Lisbeth Löpare Johansson, sjuksköterska och Sveriges Kommuner och Regioners samordnare för Nära vård

Ami Hommel, sjuksköterska och professor, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

Britta Hornmark Stenstam, läkare och specialist i onkologi

Jeanette Andersson, strateg inom välfärdsutveckling på VästKom

Magnus Isacson, allmänläkare och ordförande i Svensk förening för allmänmedicin.

Martina Jarnström, sjuksköterska och forskningssjuksköterska

Ralph Harlid, läkare och ledare inom sjukvården i Västra Götaland

Sara Riggare, spetspatient, närstående, civilingenjör och patientforskare

Åke Åkesson, läkare och sjukvårdsinnovatör (Borgholmsmodellen)

Om Bodil Jönsson

Bodil Jönsson är professor emerita i rehabiliteringsteknik, fysiker, författare och tidstänkare. Hon har givit ut ett flertal böcker; den senaste med vårdanknytning är Tid för tillit och trygghet (tillsammans med Åke Åkesson) 2020.

Om Hans-Inge Persson

Hans-Inge Persson är närståenderepresentant, debattör och författare med många formella uppdrag inom vården. Han har skrivit flera böcker med avstamp i vården; den senaste är Att utveckla den goda, nära, personcentrerade vården (2020).