2021-08-13 00:00
Emma Holmström

Drivna av mänskliga rättigheter, rättvisefrågor och insikten om var ojämställdheten tar sitt starkaste uttryck startade Elin Holmgren och Rita Grünbaum Värdighetsverket. Hösten 2021 är de aktuella med boken Jobbet var min enda trygga plats – En handbok till arbetsgivare om våld i nära relationer.

”Genom befolkningsstudier vet vi att en av fem vuxna någon gång i livet har drabbats av våld i nära relation, vi vet också att det i Sverige sjukskrivs en person i timmen med anledning av våld i nära relation och vi vet att samhällskostnaden för våld i nära relation uppgår till cirka tre miljarder per år, varav en del belastar arbetsgivare.”

(Ur Jobbet var min enda trygga plats ¬– En handbok till arbetsgivare om våld i nära relationer
av Elin Holmgren & Rita Grünbaum, Komlitt 2021)

Arbetsgivare med strukturer på plats och kunskap om vad våld kan vara är en stabil väg ut ur våldet för den drabbade medarbetaren. Men du behöver både en teoretisk förståelse av våld är och strukturellt förebyggande arbete mot våldet på arbetsplatsen för att vara en del av lösningen.

Våld i nära relationer är en fråga för arbetsgivaren

Är våld i nära relationer en fråga för arbetsgivaren? Elin och Rita ställde sig frågan när de utbildade chefer i en kommun kring våld i nära relationer ur ett arbetsgivarperspektiv. Hur skulle de få HR-cheferna att tycka att kunskap och rutiner i frågan är relevant för dem?

– När vi jobbade på kvinnojourerna hade vi kontakt med engagerade chefer med brinn! Gud vad fint tänkte vi då men inte mer. Poletten trillade först ner när vi höll i utbildningen. Då fick vi verkligen tänka till och börja gå igenom arbetsmiljölagen säger Rita.

De har lyft frågan både till arbetsmiljöverket och till arbetsmarknadsministern och känner sig positiva till att arbetsmiljöarbetet även kommer att innefatta våld i nära relationer.

– Utomlands har man kommit långt fram i frågan. Det finns nationella riktlinjer, fackrörelsen är engagerad. I Sverige har det tidigare varit helt outvecklat. Men tänk så många vi kan hjälpa om arbetsgivare blir involverade säger Elin.

Arbetsplatsen är nämligen viktig för den som utsätts för våld. Jobbet kan vara den enda plats man får lov att gå till när man i övrigt hålls isolerad. Rita flikar in.

– Nu finns det kommuner som upprättat systematiskt arbete mot våld i nära relationer. Tack vare corona har man nog börjat tänka att våldet kommer in med tanke på att man jobbar hemma. Det händer saker, frågan finns på dagordningen. I den nationella strategin regeringen lagt som förslag finns det en mening om arbetsmiljö och våld i nära relationer. Det är något som pågår nu som är fantastiskt.

Värdighetsverket bär rösterna

Både Elin och Rita har lång erfarenhet av att arbeta både operativt och strategiskt mot våld i nära relationer på olika nivåer: inom idéburen, kommunal och statlig verksamhet. Kvinnojourerna och volontärarbetet var första steget in i att arbeta med våld, för drygt 20 år sedan.

– Vi träffades när vi var engagerade i samma kvinnojour och jobbade tillsammans. Vi upptäckte att vi båda hade ett intresse för utvecklingsfrågor. Här hittade vi också vårt brinn! Vi vill förbättra berättar Elin.

En stor del i deras engagemang bottnar i rättvisefrågor och feministiska frågor i stort. Erfarenheterna från att arbeta operativt med frågorna i kvinnojourerna gör att ett uppdrag för Värdighetsverket är att bära de våldsutsattas röster till den strategiska nivån. Både Elin och Rita har sett ojämlikheter och svårigheter i systemet som stjälper snarare än hjälper kvinnor att komma undan sina förövare och komma på fötter.

– Arbetet på kvinnojouren ger en crash course över vad som behöver förändras för att samhället ska kunna förebygga våld både akut men även på lång sikt säger Rita.

– Sedan dess har vi båda på olika sätt arbetat med att utveckla och förbättra arbetet mot våld i nära relationer. Detta är vår hjärtefråga och grunden för att vi startade vårt företag, Värdighetsverket, säger Elin.


 

Om boken

Elin och Rita vill med denna handbok hjälpa dig förstå vad våld i nära relation är, visa hur våldet kan ta sig in på din arbetsplats och vilka konsekvenser detta kan få för alla på arbetsplatsen. Framför allt vill de visa att det inte krävs några stora förändringar för att lyfta in ett våldspreventivt perspektiv i arbetsmiljöarbetet. I boken guidas du steg för steg i hur du gör.

Om Värdighetsverket

Värdighetsverket är ett företag som startats av oss, Elin Holmgren och Rita Grünbaum, som båda har lång erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt mot våld i nära relationer på olika nivåer, inom idéburen, kommunal och statlig verksamhet. Med vår samlade kompetens inom området har vi mycket att dela med oss av.

Drivkraften bakom Värdighetsverket grundar sig i att vi vill bidra till att skapa ett samhälle som har kunskap och förutsättningar att ge rätt stöd till våldsutsatta. Våld handlar om att beröva någon värdighet – vi vill därför förmedla att yrkesverksamma kan vara en viktig del i att återge värdigheten till de som utsatts för våld.

Länk: https://www.vardighetsverket.se