2018-10-11 10:08
Sofie Tullmar

Vad innebär utsatthet?

Social utsatthet kan ses som en process som skapas och som sedan förstärks eller minskar under livets gång. Det kan handla om att vara nyanländ flykting, om att växa upp under svåra ekonomiska omständigheter eller om att uppleva maktlöshet och exploatering på arbetsmarknaden. Utsattheten kan också uppstå i samband med missbruk, funktionsnedsättning eller åldrande.

Utsatta är människor som är beroende av andra personer för stöd, vård och omsorg.

Vem finns HVB till för?

Ett hem för vård eller boende kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Vad är målet med verksamheten?

Verksamheten syftar till att skapa en familjär miljö som präglas av trygghet, omsorg och bekräftelse för klienterna. Målet är att klienterna, den dag de flyttar från boendet, ska vara självsäkra, väl etablerade och självständiga individer. Verksamheten utgår alltid från individen och anpassar stödet därefter. På så sätt ska klienterna känna sig trygga och kunna bli en del i ett sammanhang.

Som ett led i det arbetet skräddarsys en individuell plan tillsammans med klienten, eventuell förmyndare eller god man samt socialtjänsten. Planen följs upp regelbundet och revideras vid behov. Placeringstiden på boendet är beroende av uppdragsgivarnas önskemål och beslutas i samråd med HVB-hemmet och den unge. Verksamheten arbetar för att klienterna ska vara en del av ett sammanhang som är tryggt, strukturerat och förutsägbart.

De ska, utifrån sina förutsättningar, vara med och påverka sin vardag och tillvaro på ett sätt som skapar glädje, trygghet, innehåll och som bjuder på lagom mycket utmaning. Målet med verksamheten är att lotsa fram klienten, med hjälp av stöttande coachning, till en hållbar livssituation. Tanken är att individen ska kunna bli en självförsörjande och introducerad medborgare med ett funktionellt nätverk vid utflytt.

Inom verksamheten för ensamkommande barn finns erfarenhet av att de unga oftast är mycket vetgiriga och nyfikna på den svenska kulturen och att frågorna är många. I varje vardagssituation ges den unge tillfälle att upptäcka och utveckla en förståelse för den svenska kulturen och det svenska samhället. I dialog med engagerad boendepersonal lär sig den unge hur hen kan sköta sin ekonomi på bästa sätt, hur den unge kan sköta ett eget hem, hur de sociala koderna fungerar och hur de olika myndigheterna arbetar.

Meningsfullhet

En central tanke är att det ska finnas möjlighet till sysselsättning från dag ett då klienten blir inskriven. Anledningen till detta är dels en önskan om att inlärningsprocessen ska börja så tidigt som möjligt, dels att klienten ska börja bygga en normaliserad vardag redan från början.

I detta ingår att klienterna ska komma upp på morgonen, ha något meningsfullt att göra under dagen och eftermiddagen samt att de ska sova på natten. Det meningsfulla på dagen för de ungdomar som ännu inte fått någon plats på en kommunal skola blir alltså boendeskolan. Det gäller att finna en balans mellan skolgång, fritid och sömn. En viktig uppgift för personalen är att vara lyhörd för vilka frågor som är aktuella hos klienterna.Dessa lägger sedan grunden för fortsatta teman och i förlängningen även den unges värdegrund och förhållningssätt.

I verksamheten erbjuds bland annat temakvällar, studiebesök och personliga möten med olika samhällsaktörer, till exempel lärare, poliser, vårdpersonal, arbetsförmedlare, personal på ungdomsmottagningen, bibliotekarier och så vidare. Den bästa kunskapen som verksamheten kan ge klienterna är när de själva, med stöd av personalen, får pröva att omsätta teori i praktik. Likt vilka andra barn och tonåringar som helst måste även dessa individer få växa genom en viss grad av ”trial and error” och trots.

Sofie Tullmar är författaren till Att arbeta med barn och unga i utsatthet. På bloggen har hon tidigare skrivit Tydlighet ger framgång i socialt arbete och Evidensbaserat socialt arbete med barn och unga.