2022-12-15 14:05
Therese Waldenborg & Jeanette Johansson-Ånmark

Arbetar du med det vardagsnära stödet inom LSS varje dag? Kanske är du stödpedagog, stödassistent eller personlig assistent. Kanske har du ett annat uppdrag inom LSS. Oavsett har du världens bästa och viktigaste jobb. Fråga bara Therese Waldenborg och Jeanette Johansson-Ånmark. Tillsammans har de över 55 års erfarenhet av arbetet inom  LSS. Nu får du läsa ett utdrag ur kapitel 1 i deras nya bok Världens bästa jobb – En introduktion till dig som arbetar med det vardagsnära stödet inom LSS.

Att hjälpa andra till att få ett bättre liv är världens bästa jobb och ibland även världens svåraste jobb. Men det är också världens viktigaste jobb. Att arbeta med att garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor är att arbeta med mänskliga rättigheter – rätten att leva ett liv som andra.

Vårt ansvar

När vi väljer ett yrke, en utbildning eller ett uppdrag så gör vi oftast detta med en tanke om att kunna åstadkomma eller bidra med något. Ibland är det tillfälligheter som avgör, och vi råkar bara ”hamnar någonstans”. Arbete med personer som av olika anledningar har behov av stöd i vardagen och i livet kräver engagemang hos den som ska ge detta stöd. Det krävs att stöd-personen gör ett aktivt val om att vilja bidra på något vis för att det ska göra skillnad i andra människors liv. Ibland tappar vi bort varför vi valt detta yrke/uppdrag, och då finns det en stor risk att vi börjar ha fokus på fel saker. Det engagemang som en gång gjorde att vi valde vårt yrke/ uppdrag klingar av och det blir ”bara ett jobb”. Risken blir då att den skillnad vi önskade göra i andra människors liv klingar av – eller kanske till och med uteblir helt.

Att vi känner engagemang för vårt uppdrag gör alltså stor skillnad för dem vi arbetar med eller på annat vis har ansvar för. Att ha en tydlig vision och värdegrund som vi bär med oss i det dagliga arbetet kan hjälpa oss att hålla kvar vårt engagemang. Med detta arbetssätt kommer även framgångarna i arbetet. Vi behöver ständigt påminna oss om våra framsteg i arbetet, och med detta följer en stolthet, en arbetsglädje, en känsla av att vi har världens bästa jobb.

Arbete med att hjälpa andra att få ett bättre liv är som sagt världens bästa jobb, och det är också världens viktigaste jobb. Att arbeta med att tillgodose andra människors behov är att arbeta med mänskliga rättigheter – rätten att leva ett liv som andra. För att lyckas med detta uppdrag krävs det en del saker av oss – flera av dessa kommer vi att lyfta fram i detta kapitel – du kan säkert komma på fler.

Denna bok tar sin utgångspunkt i det lågaffektiva bemötandet. Lågaffektivt bemötande kan sammanfattas på följande sätt:

"Förhållningssätt för att hantera utmanande beteende.
Omsorg och respekt för den enskilda människan.
Undvika fysiska interventioner.
Reduktion av upptrappning av en konflikt/utmanande beteende.
Min egen respons och mitt beteende." 

– Bo Hejlskov Elvén

"Det är en verksamhet där man skapar en miljö präglad av lugn och positiva
förväntningar på de människor vi arbetar med eller på annat sätt har ansvar för,
i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande och
praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering."
– Bo Hejlskov Elvén

Vi anser att alla i en verksamhet behöver ha ett gemensamt förhållningssätt som grund. Det behövs när vi ska skapa de bästa förutsättningarna för att uppnå förändring i andra personers liv. Bemötandet handlar om alla – stödtagarna, deras anhöriga och våra kollegor – i alla situationer där vi ska ha ett bemötande och förhållningssätt med fokus på den/dem vi möter.

En annan viktig del är att vi tar ansvar för relationerna. Vi behöver ta ansvar för att reglera våra affekter så att vi bidrar till att skapa en lugn miljö, som i sin tur ger förutsättningar för bra relationer och ett bättre liv för dem vi ger stöd.

Vi behöver också förståelse för stödtagarens situation i form av personens tidigare erfarenheter av till exempel en svår uppväxt, eventuella trauman, sårbarheter, funktionsnedsättningar och så vidare. Detta kommer hjälpa oss att ha rimliga förväntningar på personen men också att anpassa omgivningen och stödet för att personen ska kunna lyckas. Vårt arbete innebär att vi tillsammans med personen ska sträva efter att hen ska få möjlighet att utvecklas. Det vilar ett stort ansvar på oss att anpassa vårt bemötande så att personen når sina önskade mål.

Vårt förhållningssätt ska genomsyra verksamheten och vara något som vi kan gå tillbaka till och förankra vårt arbetssätt och bemötande i. Vi kommer i boken att utgå från tydliggörande pedagogik, som har sin grund i den amerikanska pedagogiska metoden TEACCH. Metodens grundläggande filosofi är att ”världen är en plats där du kan lyckas”. Att arbeta med tydliggörande pedagogik handlar just om att vi vill hjälpa människor att lyckas i vardagen/livet. Att arbeta med tydlighet är till hjälp för alla människor oavsett svårighet eller diagnos. Behovet av tydlighet kan skilja sig från dag till dag eller timme till timme. Alla människor har behov av tydlighet, men behoven kan uppfyllas på olika sätt.

Tydliggörande pedagogik syftar till att

  • skapa kontroll för individen ̆uppnå högsta möjliga självständighet ̆
  • uppnå ökad förmåga att förstå sammanhanget ̆
  • uppnå ökad förmåga att kommunicera behov, önskningar och intressen ̆
  • få möjligheten att lyckas så många gånger som möjligt.