2019-01-17 13:48
Ylva Lindén & Lennart Lindén

Mer än trettio års erfarenhet som ledarskapsutbildare har lärt oss var det ofta brister.
När chefer inte fungerar riktigt som de borde så söker vi inom tre viktiga kunskaps- och färdighetsområden för att upptäcka var ledarskapet behöver kompletteras eller uppgraderas.

Att leda sig själv, att leda andra och att låta sig ledas

De tre områdena är förmågan att leda sig själv, förmågan att leda andra samt förmågan att låta sig ledas. De måste vara lika stabila och fungera i balans med varandra för ett effektivt och hållbart ledarskap. Många chefer har brister, eller saknar kunskap inom en eller två, av dessa tre områden. Detta leder till negativa stressreaktioner och ineffektivitet hos både ledare och personal.

Förmågan att leda sig själv handlar bland annat om att vara en lämplig förebild och att ha stabil självtro. Att veta vad du vill uppnå. Att hålla vad du lovar. Att kunna ge och ta feedback. Att kunna erkänna misstag och inte skylla ifrån dig.

En god självtro är en styrka när det gäller att kunna leda sig själv men om denna självtro går till överdrift så har det motsatt verkan. En sådan chef upplevs som opåverkbar och arrogant samt förlorar successivt sitt förtroendekapital hos sina medarbetare.

Förmågan att leda andra handlar om att vara tydlig. Att inte tillåta kränkande särbehandling. Att våga stå för sina åsikter även om de ibland upplevs obekväma. Att vara rättvis. Att våga prioritera. Att vara bestämd. Att vara en god lyssnare. Att vara kunnig och påläst. Att visa att du tycker om att vara chef.

Att kunna leda andra, anses vara den mest självklara egenskapen för en chef. Problemet kan vara att ”andra” är en så brokig blandning av olika människor och förmågor att chefens ledarskap inte räcker till. Att behandla människor med stor olikhet som om de vore lika kan leda till kränkande särbehandling.

Anders hade varit ekonomichef i en mindre kommun i ett år. Eftersom han var mycket social och konflikträdd hade han fått rådet att bli mer självsäker och tro mer på sig själv samt sätta gränser. Anders gjorde sitt bästa men han slutade samtidigt att lyssna på andra. Han blev oresonlig, obstinat och kunde aldrig ha fel. Anders kunde inte förstå att han hade gått till överdrift med sin styrka. Till slut blev klagomålen på Anders så många att blev han fråntagen sitt ledarskap och omplacerad utan personalansvar på en annan avdelning utan att egentligen ha förstått varför.

Förmågan att låta sig ledas handlar om att vara lojal i det hierarkiska system i vilket du ingår. Att vara lojal mot fattade beslut. Att tala väl om företaget och dina chefskollegor. Att ta ansvar både för din egen del och helheten. Att stötta chefskollegor med problem.

Att låta sig ledas är det område som ofta fungerar sämst. Orsaken är att en chef måste dela sin lojalitet mellan sina egna behov, sin egen personal, sina kunder och företagets ledning. Många väljer i detta läge att minska trycket genom att enbart identifiera sig med sina medarbetare och främst gå deras ärenden.

När medarbetarna märker att deras chef kan vara illojal i systemet tar de snabbt efter och gör likadant

Marie var hälsovårdsinspektör och chef för fyra inspektörer på en hälsovårdsenhet i en kommun. Ett av hennes uppdrag var att, precis som sin personal, göra ett visst antal inspektioner av restauranger och livsmedelsbutiker i kommunen varje månad. Arbetsrapporterna visade dock att hon endast genomförde halva det antal inspektioner som hon var ålagd. Vid tillsägelse från chefen, valde hon att bli mycket kränkt och sa att hon tyckte det räckte gott och väl med de inspektioner som hon genomförde.

Efter många upprörande turer där personalavdelningen såväl som facket var inblandade framkom till slut att den grundläggande orsaken vara att Marie hade auktoritetsproblem. Hon avskydde myndighetschefen vars uppgift bland annat var att se till att jobbet sköttes enligt anvisningarna. Hon kunde inte acceptera att bli kontrollerad utan tyckte att omfattningen av sitt arbete var hennes ensak. Hon sa till slut upp sig. Maries personliga värderingar och principer var i och för sig hennes ensak men när hon valde att manifestera dessa i sitt beteende och inte genomförde sina arbetsuppgifter påverkades hela hälsovårdsenheten vilket var oacceptabelt.