IBIC

Sofia Gustavsson

UTBILDNINGSPAKET GRUNDUTBILDNING I IBIC

(2 heldagar, 2 halvdagar, 3 tillfällen med gruppövningar)

För socialsekreterare/handläggare gäller det att lära sig arbetssättet IBIC grundligt. De behöver ges möjlighet att ta till sig de olika delarna i IBIC, det behovsinriktade tänket , ICF som nytt språk och bedömningsinstrumentet mm. Det är viktigt att de får utbildning så att de kan förstå och tillämpa arbetssättet i alla ärenden.

UTBILDNINGSPAKET GRUNDUTBIDLNING I IBIC

(1 heldag eller 1 halvdag)

Enhetschefer är viktiga bärare av arbetssättet IBIC då de är mottagare och ansvariga för uppdragen som skickas från myndigheten. Varje enhetschef måste kunna förstå och tolka de uppdrag enligt IBIC som de mottar. Det är viktigt att enhetscheferna är kunskapsbärare och språkrör för IBIC, att de ger förutsättningar till sina medarbetare att arbeta utifrån metoden, de ska också kunna vara stödjande och motiverande gällande IBIC. Metodstödjare/dokumentationsombud har på samma sätt en nyckelroll som bärare/språkrör för metoden, ett bra stöd i verksamheterna för att metoden efterlevs.


INTRODKTIONSFÖRELÄSNING I IBIC

Personal i utförarverksamheter har behov av utbildning i arbetssättet IBIC. De ska arbeta med brukarna utifrån beviljade insatser och det målinriktade uppdrag som skickats i beställningen. Att förstå uppdraget, att kunna skriva genomförandeplaner och löpande journalanteckningar är viktig kunskap att ha och att kunna tillämpa. Arbetssättet IBIC blir ett verktyg i utformandet av genomförandet. Utan utförarverksamheter som har denna kunskap faller helheten i arbetssättet och fördelarna med metoden uteblir.

 

 

 

 

Kontakta Peter