2019-03-01 10:47
Komlitt

Grundskoleförvaltningens utvecklingsprogram Skolledarskap i sikte i Malmö vinner kompetensutveckling för 5000:- Varför? Jo, programmet skapar reflekterande praktiker samtidigt som grundskoleförvaltningen värnar om blivande första linjens chefer: de biträdande rektorerna. Programansvariga organisationspsykologen Elisabet Graci och utvecklingssamordnaren Anders Lindmark berättar mer.

Bakgrunden till det ettåriga utvecklingsprogrammet är att Malmös grundskoleförvaltning vill rusta medarbetare som är nyfikna på skolledarskapet. Många vill gå programmet eftersom deltagarna får en inblick i vad uppdraget innebär och utbilda dem i färdigheter som krävs i ett framtida skolledarskap. Av första årskullen är idag 75% skolledare.
Utforskar ledarskapet genom teori och praktik
För att skaffa sig kunskaper och förståelse för skolledarrollen utforskar deltagarna ledarskapet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Syftet med Skolledarskap i sikte är inte att ta reda på om du är en ledare utan att undersöka hur du blir en bra ledare. För det går att lära sig genom att varva teori och praktik med hjälp av kollegialt lärande och gemensamma reflektioner.

- Du kan inte läsa en bok för att bli en ledare. Du fördjupar och lär dig, genom att göra, under tiden du agerar som ledare. Att vara ledare, innebär att du har följare och därför behöver du anpassa ditt ledarskap utifrån vilken fas grupper du leder befinner sig, vilka mål som är satta och framförallt vad syftet med ert gemensamma arbete är säger Elisabet Graci.

Kämpa för varje elevs bästa skola

Skolledarskap i sikte fokuserar också på vikten av skolledningens gemensamma målarbete. Målarbetet kräver motiverade människor som får sin drivkraft från skolledningen genom bland annat en tydlig kommunikation.

- När verkligheten trycker på så kan vi fortfarande kämpa för varje elevs bästa skola. Då krävs det att ledaren sätter realistiska mål, sätter ord på vart vi ska och hur vi ska ta oss dit, med hjälp av varandras styrkor och organisationens strukturer. Där blir utvecklingsprogrammet viktigt eftersom deltagarna undersöker ledarbeteenden, hur ledare håller i till exempel APT-möten, vilka mål de sätter för sina skolor och hur dessa följs upp, genom egna iakttagelser och gemensamma reflektioner säger Elisabet Graci.

Det finns mer än god måluppfyllelse

Förutom möjligheten till kollegialt lärande är en annan styrka att deltagarna inser att alla skolor har sina utmaningar. Till exempel betyder inte bra betyg att elevernas lust att lära är stor. En god måluppfyllelse är alltså inte allt en biträdande rektor ska sträva mot.

- Skolorna står inför stora utmaningar. Om ledningen inte har ett systemtänk kommer de att känna sig misslyckade eftersom de inte känner kontroll över situationen. Därför fokuserar vi mycket på att ge deltagarna en verktygslåda i form av just systemtänk som går igenom gruppdynamik, mötesformer och kollegialt lärande. En verktygslåda som alla har kvar efter utbildningen berättar Anders Lindmark.

Möjligheten till insikter av det slaget lägger grunden för reflekterande praktiker, som aktivt kan vidareutveckla sina egna roller och verksamheter. Därför får Skolledarskap i sikte Komlitts kompetensutvecklingspris.

Juryns motivering

Reflekterande skolledare skapar bättre lärandemiljö

Det pedagogiska ledarskapet är ett mångfacetterat begrepp där skolledare skapar förutsättningar och engagemang för skolans kärnprocesser: elevers lärande och utveckling. Det direkta pedagogiska ledarskapet sker nära undervisningen och i klassrummet, det indirekta pedagogiska ledarskapet är de förutsättningar huvudman och skolledare skapar för verksamheten. Elisabet Graci och Anders Lindmark låter dessa förutsättningar filtreras genom ett teoretiskt perspektiv om den reflekterande praktikern. En vara en reflekterande praktiker handlar om att som professionell tillåta sig ta ett steg tillbaka för att se och tänka över vad som behövs göras, för att få perspektiv på situationen men samtidigt vara närvarande i själva händelsen. Deras bidrag är genom dessa teoretiska perspektiv ovärderlig för den professionella utvecklingen där elevens lärande alltid är i centrum.

– Linda Lill, lektor i socialt arbete, institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

Skolledarskap i sikte

Kompetensutveckling inom ledarskap och aktivt chefskap är ständigt aktuellt, och inte minst inom skolans värld där den länge och ofta varit eftersatt med hänvisning till bland annat resursbrist.

Graci & Lindmark visar på en proaktiv hållning och diskurs som har goda förutsättningar att stärka biträdande rektorer i deras praktiska yrkesutövning. Skolledarskap i sikte kan bidra till att en bra strategi – anpassad till den aktuella skolans unika förutsättningar – också blir genomförd till identifierad eller målsatt potential.

Med kompetensutveckling inriktad på strategins helhet skapas och danas ett bättre skolledarskap som omfattar såväl de riktningsgivande delarna (mission, vision och mål) som organisationens olika val på sin aktuella spelplan. Där kompetensutvecklingen bottnar i en tydlig aspiration och kopplar till organisationens värdegrund kan även ett starkt engagemang från medarbetarna ge ökad genomförandekraft.

Om kompetensutvecklingen även och samtidigt beaktar vilka förmågor och ledningsmässiga system som organisationen behöver för att genomföra sin strategi, så har också den samlade organisatoriska förmågan stärkts betydligt genom reflekterande praktik.
– Björn H. Lindbäck, Senior Partner & Strategy Adviser, XLNS Consulting Group.

Ställ upp i årets tävling här!