2019-05-15 15:36
Katarina Weiner Thordarson

Det finns en den vanliga fallgropar för dig som är samtalsledare. Innan du går in i nästa samtal kan du hjälpa dig själv genom att reflektera över dem. Då blir det också lättare att undvika dem.

1. STYRS AV DIN PERSONLIGA STIL

Samtalsledaren är inte medveten om att den egna personliga stilen omedvetet sätter spår och skapar en karaktär åt samtalet. Det handlar om dina personliga egenskaper som ger avtryck på samtalet. Till exempel hur känsloinriktad eller rationell du är eller vilket tempo du har.

2. ÄR FÖR HJÄLPSAM

Vi kan lägga ord i munnen på andra, avsluta meningar och lösa problem som andra är kapabla att svara på och själva lösa.


3. STÄLLER INTE FRÅGOR 

Ställ frågor som visar att du förväntar dig en prestation från den du pratar med. Svarar du kanske själv på frågan du har ställt? Ger du råd och förslag eller vågar du inte fråga eller vänta ut ett svar?

4. PRATAR FÖR MYCKET SJÄLV

Tar du för stor del av det gemensamma samtalsutrymmet? Om du som samtalsledare går i fallgrop nr 3 medför det med automatik att du pratar för mycket själv.


5. HAR ETT OTYDLIGT SYFTE

Syftet med samtalet måste vara tydligt. Dessutom är det bra om du frågar efter den andras förväntningar. Om du som samtalsledare inte gör klart vilken typ av samtal det är och inte heller syftet med samtalet blir det
otydligt. Syftet är samtalets styrmedel och ett kraftfullt verktyg då ett samtal är på väg eller har spårat ur.

6. GER FÖR MYCKET INFORMATION

.. Och för lite bekräftelse. Du som samtalsledare lägger inte märke till när det finns öppningar eller när den du talar med visar sig samarbetsvillig och mottaglig. Då missar du ett gyllene tillfälle att bekräfta personen och att komma vidare med sakfrågan.


7. VISAR INTE INTRESSE ...

... för den andres känslor. Du som samtalsledare är alltför fokuserad på sakfrågan och själva ärendet. Du glömmer bort att ha med socialt småprat och ställa motfrågor då du ser att personen har reagerat på något i samtalet. Detta märker du i personens kroppsspråk, svar och uteblivna svar.


8. HAR EN OTYDLIG STRUKTUR

... vid samtalets inledning och avslutning. Samtalsledaren talar inte om hur lång tid man har för samtalet eller styr upp samtalets innehåll till rätt avsnitt av samtalet. Till exempel är det bra om inte alltför starka känslouttryck kommer i samtalets inledning eller avslutning.


9. HAR ETT FÖR HÖGT TEMPO OCH VILL SNABBT ...

... komma fram till förslag på lösningar i samtalet. Risken finns att man dessförinnan inte hunnit undersöka frågan eller problemet tillräckligt. Till exempel: På vilket sätt är det ett problem? För vilka? Vad får det för konsekvenser? Hur känns det?

10. ÄR FÖR OTYDLIG MED ATT SÄTTA GRÄNSER

... och ställa krav, tydliggöra vilka värderingar som gäller och vad som är ett acceptabelt beteende. Vid påhopp är det lätt att man tappar fattningen och börjar försvara sig och fokus flyttas från den man samtalar med till dig som samtalsledare, istället för att fortsätta med sakfrågan.