2020-09-21 10:56
Komlitt

Avvikelsehantering inom vård och omsorg är en viktig del av verksamhetens kvalitetsutveckling. Så brukar det heta och det stämmer. Ett mer engagerande sätt att formulera det på är att avvikelserapportering är för att du och dina kollegor ska se till att patienter och brukare ska få ha det allra bäst. Det vill ju varenda en!

Fortfarande kan det vara både svårt och obehagligt att rapportera in avvikelser. Med kunskap om varför det är viktigt för ditt uppdrag blir det lättare. Annica Eriksson och Lena Bodrikow såg behovet va en kompetenshöjning. De utvecklade Avvikelsespelet tillsammans med medarbetare och enhetschefer.

Avvikelsehantering – en ord– och begreppslista

Här är ordlistan som är viktig för dig som vet om att en runda av Avvikelsespelet väntar. Listan har Annica och Lena hjälpt till att ta fram. De vet precis vilka begrepp som kan vara kluriga under en spelrunda! Även gamla rävar i verksamheten kan behöva en uppfräschning. Det är väl klart att du ska vara bäst på avvikelsehantering!

Avvikelse:

En oväntad händelse som innebär eller skulle kunna innebära risk eller skada för patient eller brukare. En avvikelse kan både vara att verksamheten misslyckas med att efterleva krav och mål i föreskrifter och när personalen av olika anledningar inte arbetar i enlighet med bestämda processer och rutiner.

Varje vårdgivare har ofta ansvar för att egenkontrollen av verksamhetens kvalitet och säkerhet. Därför är det viktigt att alla vet hur och varför avvikelser ska rapporteras!

Tips: Det är viktigt att säkerställa att organisationskulturen innebär att avvikelser hanteras på ett konstruktivt sätt. Om medarbetarna är rädda för sanktioner och stigmatisering vid minsta avvikelse kommer rapporteringen att minska. Om avvikelserapporteringen minskar, hur ska då enhetschefer, MAS och andra se var det behöver kompetensutveckling och inom vilka områden?

Avvikelsehantering:

Inom varje kommunal vård- och omsorgsverksamhet ska det finnas rutiner för hur avvikelsen hanteras från rapportering till hur risken att händelsen upprepas ska undanröjas.

Avvikelsehanteringssystem:

Ett digitalt system för att hantera avvikelsen. Det finns många på marknaden. De innehåller ofta funktioner för dokumenthantering, rapportering och underhållsbearbetning för att nämna några.

Vad heter det du arbetar i?

Genomförandeplan:

En plan som upprättas tillsammans med den enskilde eller dess närstående. Här finns mål för planerade insatser utifrån individens behov. Avvikelser från denna ska rapporteras enligt verksamhetens rutiner.

HSL:

HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården inom b la kommunal verksamhet.

Tips: Läs mer om HSL här!

IVO:

Inspektionen för vård och omsorg. De utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och över hälso- och sjukvården.

Kvalitetsarbete:

Kvalitetsarbete är något som många verksamheter sysslar med inom både det privata och offentliga. Det handlar helt enkelt om att utveckla verksamheten så att den på bästa sätt kan uppfylla sitt uppdrag. För att göra det måste man planera, följa upp, analysera och utveckla. Inom vård och omsorg är avvikelserapporteringen en viktig del av kvalitetsarbetet.

Lex Maria:

Det är en anmälningsskyldighet som innebär att du som vårdgivare har skyldighet att anmäla om en patient i samband med vård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Vem du anmäler till? IVO så klart! De tog över tillsynsansvaret 2013.

Lex Sarah:

Lex Sarah är de bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som reglerar anställdas Skyldighet att rapportera och utreda missförhållanden och risker för missförhållanden

I Lex Sarah ingår också en skyldighet för den som driver verksamheten att utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken.

Läs mer hos IVO!

Patientnämnden:

Patientnämnden är en opartisk instans, som ska finnas inom varje landsting och kommun. Nämnden har som uppgift att stödja och hjälpa patienter inom hälso- och sjukvården.

Patientsäkerhet:

Patientsäkerhet handlar om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder eller på grund av att vården inte genomför de åtgärder som behövs med hänsyn till patientens tillstånd.

SoL:

SoL står för socialtjänstlagen. Den utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige.

Rapporteringsskyldighet:

En person som arbetar inom vård och omsorg är skyldig att genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande i den egna verksamheten som rör en eller flera enskilda som får insatser inom verksamheten eller kan komma ifråga för insatser.

Om Avvikelsespelet

Spelet är skapat av Annica Eriksson och Lena Bodrikow. Tillsammans har de 50 års erfarenhet av att arbeta som chefer och med kvalitetsutveckling inom offentlig verksamhet. De har ett stort intresse för att utveckla avvikelsehantering som en metod för ständiga förbättringar av kvalitet i verksamheter.

I den lärande organisationen är avvikelserna en del av det systematiska kvalitetsarbetet eftersom de visar möjligheter till utveckling. I avvikelsespelet svarar ni på frågor om avvikelsehantering i kommunala verksamheter, som lex Sarah, lex Mariaoch andra regelverk. När ni är klara har ni underlag till handlingsplanen.

Spela 2 till 8 personer - individuellt, i par eller lag.