2019-08-16 09:55
Elizabeth Flórez & Katrin Harrysson

Vår ambition är att sprida våra erfarenheter och vår kunskap om att arbeta med ögonblicksforskning för att utveckla undervisningen i förskolan. Oavsett vilka aktiviteter eller vilken undervisning vi arbetar med i förskolan är denna praktiknära forskning användbar.

Vår önskan är att fler som arbetar inom förskola/skola ska få en möjlighet att på ett greppbart sätt organisera arbetet så att förutsättningar skapas för lärprocesser både hos pedagoger och barn. Detta stämmer väl överens med läroplanen för förskolan som är tydlig med att ”[l]ärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” (Lpfö 98 rev. 2016 s. 14).

Vad är ögonblicksforskning?

Ögonblicksforskning är ett begrepp som Elizabeth har myntat i arbetet som utvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö, en avdelning inom Malmö stad som arbetar med skolutveckling och praxisnära forskning. Arbetet med ögonblicksforskning har genomförts med Cristina Nordman, språkutvecklare, och vidareutvecklats tillsammans med Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö universitet, samt verksamma pedagoger vid förskolor i Malmö stad. Se även e-boken Ögonblicksforskning och relationell pedagogik (Flórez m.fl. 2017).

Ögonblicksforskning kom till som en bottom-up-strategi från den pedagogiska praktiken i strävan efter att utveckla förskolan på en vetenskaplig grund.

I handledningarna med förskolepersonal har syftet varit att fokusera på ett ögonblick de själva valt att undersöka och analysera för att få syn på sambandet mellan förhållningssätt och lärande. Dessa observationer och reflektioner har de granskat och presenterat i ett kollegialt lärande, kopplat till forskning kring relationell pedagogik.

Ögonblicksforskning kan definieras som ett utforskande perspektiv som på ett systematiskt sätt möjliggör en fördjupning av en frågeställning från ett mycket kort tidsintervall, ett ögonblick, som i sin tur inspirerar till att undersöka och utveckla verksamheten. Något Elizabeth sett exempel på vid handledningstillfällena är bland annat att

  • verksamhetens kvalitet ökar när gapet mellan värdegrundsfrågor och undervisning minskar
  • det fångar nyfikenheten hos pedagogerna och gör dem närvarande under lärandeprocesser som sker i korta ögonblick
  • det skapar en dialog mellan vuxen och barn som är präglad av respekt och delaktighet
  • det minskar asymmetrin i relationerna mellan vuxna och barn
  • det synliggör den kunskap som pedagoger och barn bär med sig och som ofta är dold.

 

Många gånger har Elizabeth upplevt ögonblick när pedagoger omedvetet har ignorerat barnens kunskap och erfarenheter. I stressiga situationer minskar vår nyfikenhet på det barnet kan; barnet blir ett objekt och vi trampar omedvetet på de demokratiska processer som är centrala i värdegrund och undervisning. Om vi uppmärksammar dessa ögonblick kan vi också se hur delaktiga och inkluderade vi gör barnen i deras egen lärprocess. Vi menar att ögonblicksforskning är en form av aktionsforskning som kan möjliggöra ökad närvaro hos pedagogerna och som kan koppla lärprocesser till värdegrundsfrågor.

Ögonblickens kraft – att fånga det lilla i det stora

Inom förskola och skola har under de senaste åren många förändringar genomförts där syftet bland annat har varit att öka förståelsen för olikheter och mångfald. När vi tvingas anpassa oss snabbt, hitta lösningar och uppnå hög produktivitet inom ett kort tidsintervall blir kommunikationen om olikheter/mångfald i praktiken problematisk. I många organisationer förekommer osynliga normer som kan leda till oreflekterade handlingar och som kan bromsa förståelsen för olikheter. De olikheter och den mångfald som förespråkas och som det finns en vilja i organisationen att genomföra stannar tyvärr i många fall vid vackra ord som enbart försöker följa en normerande trend i samhällsdebatten. I denna snabba organisationsutveckling är det lätt att glömma bort att värna om mellanmänskliga möten. Här ser vi betydelsen av att zooma in och fördjupa samtalet, att locka fram konkreta förslag på hur vi kan få verksamheten att tänka och handla mer normkritiskt. Vi behöver också på ett tydligare sätt synliggöra sambandet för hur normer, värdegrund och bemötande hänger ihop med undervisning.

Med utgångspunkt i våra erfarenheter av de senaste tjugo årens arbete med värdegrundsfrågor och normkritisk pedagogik ser vi värdet av att stanna upp och analysera små händelser (ögonblick). Det är vår övertygelse att det vi lär oss genom analysen är något vi kan ta med oss till andra situationer för att få stöd i att utveckla verksamheten. Att tydliggöra det som sker i ögonblicket, öka medvetenheten och utvidga en förståelse som vi kan sätta in i ett större sammanhang, kopplat till aktuell forskning, har Elizabeth alltså valt att kalla ögonblicksforskning. Detta kan vara en väg i arbetet med att utveckla verksamheten inom förskola.