2022-06-30 16:01
Komlitt

Hej Jeanette Johansson–Ånmark!
Du är aktuell med en alldeles egen e-kurs om lågaffektivt bemötande. Varför behöver man gå den?

Jag tänker att lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som fungerar i alla mellanmänskliga relationer. E-kursen vänder sig till dig:

  • som i ditt arbete möter människor med ökande sårbarheter och utmanande beteende.
  • som söker konkreta verktyg för att skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på de personer vi arbetar med eller på annat sätt har ansvar för.
  • som säker konkreta verktyg för att minska stress och problemskapande beteende
  • som söker ett förhållningssätt i att hantera utmanande och problemskapande beteende


Hur ska en chef ta sig an din kurs för att få mest ut utav den?

För att en utbildning ska ha bästa effekten behöver det finnas ett tydligt ledningsmandat i alla led. Det innebär att ledningen behöver vara tydlig med att verksamheten från och med ett visst datum arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande. Det är alltså inte upp till var och en bland personalen att bestämma om hen vill jobba lågaffektivt eller inte.

För att underlätta och säkerställa att kursen för bäst effekt och att den nya kunskapen implementeras i verksamheten måste du som chef:

  • aktivt stödja insatsen
  • delta i att förbättra och implementera i det dagliga arbetet stödja och arbeta för en tilldelning av resurser
  • vara en drivkraft i att planera, utveckla och implementera
  • spela en nyckelroll i att säkerställa en långsiktighet i insatserna, till
  • exempel genom tydlig målsättning
  • säkerställa att personalen har det stöd och de verktyg de behöver för att klara av sitt arbete.

Kursens upplägg gör det möjligt att du som chef kan arbeta med kursens olika delar med din arbetsgrupp på till exempel arbetsplatsträffar (APT).

Vilka utmaningar erbjuder du lösningar på och hur ser lösningarna ut?

Min avsikt har varit att göra en e-kurs där jag beskriver lågaffektivt bemötande utifrån ett vidgat perspektiv som inkluderar det dagliga stödet för de personer vi finns till för. Jag presenterar en rad verktyg för att skapa en systematik i vårt arbete.

Kursen hanterar även vikten av det förebyggande arbetet i det dagliga stödet/mötet för att förhindra utmanande beteende. Att arbeta förebyggande kommer att bidra till ett bättre liv för dem vi finns till för men även för vår egen känsla av att lyckas i vårt arbete.

Kursen tar oss från att ”bara” hantera situationer där vi släcker bränder till att arbeta med det dagliga stödet för att förhindra att situationer uppstår kommer även att skapa en bättre arbetsmiljö för oss som arbetar i verksamheten. Innehållet i kurser bygger på egna och andras erfarenheter av just lågaffektivt bemötande. Hoppas kursen ska ge dig inspiration, uppslag och verktyg i ditt arbete!