2018-02-21 09:50
Sofia Gustavsson

IBIC, Individens behov i centrum, är ett arbetssätt som är framtaget av Socialstyrelsen för att se till att varje brukare får just sina behov tillgodosedda.

Det betyder att personalen får ett verktyg som gör att de tydligare ser vad var och en behöver och på vilket sätt man ska ge varje brukare stöd och hjälp. Personalen lär sig att dokumentera enligt IBIC och det påverkar både sättet att tänka och arbetet i praktiken.

– Man blir mer professionell och känner ofta mer arbetsglädje och stolthet över sitt arbete när man vet att man gör rätt saker, säger Sofia Gustavsson, som är socionom och processledare i Individens behov i centrum – IBIC.

Sofia driver eget företag och jobbar med utbildning och stöd i implementeringen av IBIC och har utbildat både biståndshandläggare och LSS-handläggare samt kommunpolitiker och utförarverksamheter i kommunal och privat regi.

Chefer och personal har olika behov

– När jag började utbilda i IBIC, som ju är ett gemensamt system för myndighets- och utförarsidan, saknade jag ett material som särskilt vände sig till utförarverksamheter. Jag bestämde mig för att ta fram ett sådant och tänkte att det vore bra om det var olika inriktning till chefer respektive övrig personal, eftersom behoven delvis är olika.

Resultatet blev en bok riktad till chefer med flera och en arbetsbok till undersköterskor och andra som arbetar direkt med brukare. Sofia hoppas att chefer har nytta av boken både för att ta del av hur själva arbetssättet IBIC fungerar men också för att få ett sammanhang kring varför det införs – plus en del tips kring vad man bör tänka på för att lyckas med att lansera och införa IBIC i sin egen organisation.

Arbetsboken i sin tur är tänkt att användas som utbildningsmaterial med många exempel och övningar. Man kan också använda det att bläddra och slå upp i, när man som personal sitter framför datorn och skall börja jobba enligt IBIC i praktiken.

Dokumentation måste ses som en grunduppgift

Varför är då detta sätt att dokumentera bättre för brukaren? Sofia förklarar att IBIC syftar till att individualisera, kartlägga vars och ens behov. Att mindre utgå ifrån fokus på vilka insatser som kommunen tillhandahåller, och hur de insatserna oftast genomförs.

– Med det här arbetssättet tydliggörs olika delar av livet, både emotionella, sociala och praktiska behov.

Vikten av delaktighet från den enskilde betonas starkt i IBIC, säger Sofia. Resultatet av att brukaren känner att ”stöd och hjälp är utformat för och rätt för just mig”, blir att man lättare behåller sin självständighet och ibland till och med kan öka sin förmåga inom vissa områden.

Att skapa goda förutsättningar för att god dokumentation görs ligger på chefsnivå. Men Sofia vill gärna poängtera att det är viktigt för alla i en organisation att förstå dokumentationens syfte och funktion.

– Personal som arbetar direkt med brukare behöver känna till sitt uppdrag kring dokumentation och det är upp till var och en att tillägna sig den kunskap som tillhandahålls i utbildningar om social dokumentation och IBIC. Det är bra om organisationens hållning genomsyras av att dokumentation är en arbetsuppgift som ingår i personalens grunduppdrag, att man förmedlar att det är en självklarhet att dokumentera och ger goda förutsättningar för det.

Sofias bästa tips vid införandet av IBIC

• Prata om varför man vill arbeta på det här sättet
• Ge personalen en beskrivning av de långsiktiga vinsterna för brukarna med detta arbetssätt
• Informera löpande om besluts- och införandeprocessen
• Ha med personalen i olika diskussions- och beslutsforum
• Informera realistiskt! Förminska inte ansträngningen men poängtera alltid att personalens engagemang kommer att ge resultat för deras brukare på sikt!

Sofias bästa tips för att upprätthålla arbetet med IBIC

• Ledningen måste ge förutsättningar både utbildningsmässigt och praktiskt, inte bara utbilda vid bett par tillfällen och sen tro att det räcker för att det ska fungera
• Organisera så att det finns stödfunktioner i IBIC i verksamheten/organisationen
• Utse vem/vilka som har i uppdrag att följa upp och observera hur arbetssättet följs, utvecklas och fungerar

Artikel av Emma Olevik

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!