2020-09-30 10:30
Komlitt

Kapitel 3: Vad är god kompetensutveckling i offentlig sektor?

Det råder många olika uppfattningar om vad kompetensutveckling är för något och hur det ska gå till. I det här kapitlet av Komlitts kompetensguide går vi igenom grunderna och beskriver den viktiga skillnaden mellan anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande, samt hur kompetens kan utvecklas på olika sätt.

Två typer av kompetens att skilja på

Alla verksamheter behöver hitta en balans mellan effektivitet och innovation, det vill säga en balans mellan att bemästra de vardagliga rutinerna å ena sidan och att förnya produkter/tjänster samt processer å andra sidan. Oftast får utförande mycket fokus, medan utveckling hamnar i skymundan. Det påverkar i sin tur lärandet, som blir anpassningsinriktat snarare än utvecklingsinriktat.

Mattias Elg, professor i industriell och ekonomisk utveckling vid Linköpings universitet samt centrumchef för HELIX Competence Centre, pratar på ett liknande sätt om kompetenser och kompetensutveckling i offentlig sektor:

– Vi brukar prata om två olika typer av kompetenser som är viktiga för en organisation. Den första handlar om kompetenserna du behöver för att utföra ditt uppdrag medan den andra är förbättringskunskapen – alltså att kunna arbeta med organisationsutveckling. Båda behövs och en duktig läkare förväntas inte bara klara av sitt yrke, utan ska också kunna ge verksamheten förbättrings- och utvecklingsperspektiv. Men förbättringskunskap är generellt svårare att lära ut.

Tips! Vill du läsa mer om anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande, samt hur det hänger ihop med uppgiften, gruppens samspel och omgivningen, kan du läsa studien “Arbetsmöten - arenor för samspel och lärande” av Annika Engström.

Inhämta, förstå och göra

Kompetensutveckling handlar ju om att utveckla kompetens. Men vad är egentligen kompetens? Enkelt förklarat handlar det om handlingsförmåga i en viss situation eller inför en uppgift; kompetens är kunskap som omsätts i handling. Kompetensutveckling handlar därmed om att utveckla handlingsförmågan hos en person eller en grupp.

Exakt hur kompetensutveckling i offentlig sektor bör gå till varierar: det kan vara allt från schemalagda utbildningar till att prata med kollegorna över en kaffe. Men generellt kan processen delas upp i tre steg:

  • Inhämta. Första steget är att söka upp och ta del av relevant kunskap, antingen på egen hand eller som grupp. Det kan handla om att fråga en kollega, googla en ny arbetsmetod som man hört talats om, lyfta ett specifikt ämne på en APT eller anmäla sig till en föreläsning.

  • Förstå. Andra steget är att bearbeta och förstå den information som man tagit del av. Detta kan ibland ske direkt vid inhämtning, men i många fall krävs något mer för att kunskapen ska få ordentligt fäste och kunna omsättas till handling (sista steget). Det kan handla om tid för egen reflektion, en diskussion i grupp eller möjligheten att observera hur andra applicerar kunskapen.

  • Göra. Sista och tredje steget är att införliva den nya kunskapen i vardagen. Man får ett större tolkningsutrymme när man ställs inför olika uppgifter och situationer, samt ökar sin handlingsförmåga och ändrar beteende.

5 budord för kompetensutveckling i offentlig sektor

  1. Kom ihåg att kompetensutveckling är en del av verksamhetens kompetensförsörjning och att det är en strategiskt viktig fråga som bör prioriteras.

  2. Försök hitta en balans mellan effektivitet, anpassning och yrkeskompetens å ena sidan, och innovation, utveckling samt förbättringskunskap å andra sidan. Båda typerna av kompetenser behöver utvecklas.

  3. Bredda din syn på vad kompetensutveckling i offentlig sektor är för något – det kan så mycket mer än kurser. Det kan vara samtal med kollegor, instruktionsfilmer och distanskurser; att läsa en bok, en rapport och att reflektera.

  4. Glöm inte att kompetens är kunskap som omsätts i handling. Våga applicera ny kunskap i ditt eget arbete och skapa utrymme för andra att göra detsamma.

  5. Var inte rädd för att be om kompetensutveckling. Oavsett om du är chef eller medarbetare, så är du är experten på ditt uppdrag och vad som skulle göra störst skillnad i din vardag.

Texten ovan är del 3 av 9 i Komlitts kompetensguide för offentlig sektor. Nästa kapitel handlar om varför din egen fortbildning och kompetensutveckling är viktig, och listar fyra anledningar till att du ska ge den högsta prioritet.