2023-05-02 14:24
Agneta Björck & Maja Gréen

Arbetsveckan är fylld av planerade möten, men mycket händer också ad hoc. Du som HR ska finnas till hands och stötta chef och verksamhet i stort och smått. Ena stunden förväntas du vara en strategisk partner och i andra stunden ska du skriva ett lönebeslut. Samtidigt stöttar du chefen i en riskbedömning vid en omorganisation, har samtal kring en arbetsplatskonflikt och rekryterar inför sommaren. Det pågår många möten och samtal på flera nivåer.

Den offentliga sektorn kännetecknas av en hög komplexitet, och det är lätt att känna att man inte räcker till. Den här boken handlar om hur du som HR kan stödja chef och verksamhet före, under och efter komplexa möten. Vi vill särskilt lyfta reflektionens betydelse för att få tillgång till många perspektiv och för att skapa öppenhet och tillit. Forskningen har visat att tillit är en förutsättning när man arbetar med komplexa frågor. Men vad ska man göra när det inte känns så tillitsfullt? I boken kommer vi tillsammans med dig att reflektera över hur vi dels kan hantera brist på tillit, dels verka för att öka tilliten i det komplexa landskapet.

Vi inleder med ett teoretiskt kapitel som utgår från komplexitet och tillit. Därefter blir boken mer praktisk och inriktad mot hur du ska hantera det som händer inom dig i samband med det komplexa mötet – före, under och efter. Du arbetar med din intention, roll och med att reflektera.

Till din hjälp kommer du att få följande redskap:

  • intentionell hållning
  • spänningsreglerare
  • ömsint självkritisk intervention.

 

Eftersom det är du som är verktyget kommer vi att reflektera över din roll som HR, men också över hur du kan utvecklas som person i din profession. Därigenom kan du bättre nyttja din förmåga att anpassa ditt stöd till verksamhet och chef. Vi tror på ett nära samarbete mellan chef och HR. Med det menar vi att relationen och tilliten är viktiga fundament för att få till stånd ett samarbete. Samarbetet inkluderar ett stöd till chefen. Det får inte tolkas som att HR alltid ska tycka likadant och ha samma ståndpunkt som chefen.

Det finns en risk att HR kommer för nära verksamheten så att det blir svårt att lyfta blicken och få ett helhetsperspektiv. Det handlar om hur du ska förhålla dig till närhet och distans. Med närhet arbetar du med empati, präglad av inlevelse, förståelse och tillit. Med distans reflekterar du tillsammans med chefen genom att ta in fler perspektiv, mönster och nivåer med så många aspekter som möjligt.

Med det oförberedda menar vi det som uppstår oväntat, det som sker i det komplexa sammanhanget där det är svårt att veta i förväg vad som kommer att påverka vad. För att hantera det oförberedda och den osäkerhet som uppstår i komplexa möten och samtidigt lösa uppgiften, behöver man planera för och skapa tillit.

Det är inte lätt att förklara vad ett komplext möte är. Är det mötet i sig som är komplext eller är det den kontext vi verkar i? Vi menar att det kan vara både och. Vi definierar det komplexa mötet som ett möte som inbegriper komplexitet, eller att det påverkas av den komplexa kontext som finns i omgivningen.

Under vårt yrkesliv har vi sett att mötena av komplex karaktär har blivit fler och att kraven på samarbete har ökat. Du som HR har en viktig roll i det alltmer komplexa arbetslivet. I det arbetet behöver cheferna stöd av HR i att reflektera över motstridiga perspektiv, intressen och behov. Vi tror att dessa utmaningar kräver kreativa och genuina dialoger snarare än förenklingar. Genom samverkan kan HR skapa förutsättningar för tillit, delaktighet och dialog med målsättningen att utveckla medarbetare, chef och verksamhet. Denna bok har skrivits därför att vi ser att det i komplexa organisationer krävs en ny kompetens för hur HR driver personalarbetet.

Till boken  finns en kompletterande bok som riktar sig till chefer (ledare). De bärande teoriavsnitten i böckerna är ungefär desamma, men de är anpassade till respektive yrkesroller. Böckerna är fristående, men är tänkta att kunna användas för gemensamma reflektioner.