2017-08-23 09:00
Sofia Gustavsson

Jag träffade Per en tidig sommardag för några år sedan. Per var på många sätt nöjd med sin tillvaro. Vid det uppföljningsmöte där vi träffades, jag arbetade som biståndshandläggare, var syftet att se hur de insatser han var beviljad fungerade och hur hans behov av stöd såg ut i dagsläget.

Per berättade att hans situation var liknande som förra året. Hans egna förmågor var ungefär samma. Han framförde att han fortsatt behövde och ville att insatserna skulle fortgå.

Ganska direkt sa Per att det var en sak som han inte förstod. Varför fick han gång på gång förklara för olika personal vad de skulle göra? Hur kom det sig att de inte visste hans rutiner och vad han gärna åt exempelvis till frukost, han hade ju haft stöd i snart ett år efter olyckan?

Hur ska en arbetsgrupp klara av att jobba på ett likartat sätt, efter den enskilde personens behov? Social dokumentation syftar till att vara ett verktyg och stöd för omsorgspersonal i äldreomsorg och inom området personer med funktionsnedsättning. I den sociala dokumentationen ska uppdraget kring varje brukare finnas, och en genomförandeplan för hur stödet ska utföras ska finnas nedtecknad.

Det visade sig att Per hade en genomförandeplan, den var kort och fastställde vilka dagar och tider personalen skulle komma till Per. Vad och hur Per behövde få sitt stöd framgick inte av planen.

Socialstyrelsen har tagit fram och lanserat ett arbetssätt för social dokumentation, IBIC – Individens behov i centrum. IBIC är ett systematiskt och behovsinriktat arbetssätt för social dokumentation. Det är gemensamt för både utförarverksamheter, så som bostad med särskild service eller hemtjänstgrupper, och myndighetsutövningen – hur handläggare utreder och dokumenterar.

Jag har jobbat med IBIC ett par år och när jag har utbildat i olika kommuner har jag saknat ett bra, tydligt och tillgängligt utbildningsmaterial till de professioner som i praktiken ser till att Per och andra får sitt stöd. Jag beslöt mig till slut för att själv ta fram och utforma ett sådant material.

Det är fortfarande sommar, men jag hoppas på en spännande höst fylld med arbetssättet IBIC. I er organisation kanske IBIC är en fråga som diskuteras, ska det införas? I så fall när och hur? En del organisationer är mitt uppe i införandet och planeringen, andra är kanske igång sedan länge. Jag hoppas att boken och arbetshäftet kan bidra till kunskap och underlag för diskussioner och utvecklande samtal om social dokumentation och Individens behov i centrum.

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!