8/8
Lisa Andersson, Matilda Andersson & Frida Sandahl

Därför skrev vi en handbok för chefer om diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen innehåller förbud mot diskriminering och kräver ett främjande arbete; nämligen de aktiva åtgärderna som innebär att det finns ett löpande arbete som motverkar diskriminering. Detta innebär att du som chef behöver ha kunskap om vilka beteenden och situationer som är att betrakta som diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier

Chefen behöver veta exakt vad som ska göras för att motverka diskriminering: här gäller en fortlöpande process med att undersöka, analysera, åtgärda identifierade risker och hinder samt följa upp och utvärdera åtgärderna. Det är mycket att ha koll på – handboken är din hjälp för att arbeta smart och korrekt.

Ha koll på diskrimineringslagen för att identifiera riskerna

En arbetsplats utan trakasserier och sexuella trakasserier är även en arbetsmiljöfråga, både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen syftar till att åstadkomma en arbetsplats fri från kränkande beteenden. Den kunskap som redan finns om det systematiska arbetsmiljöarbetet kan användas och kopplas ihop med arbetet med aktiva åtgärder – men det gäller att ha koll på samtliga diskrimineringsgrunder för att kunna identifiera risker för missgynnande och kränkande beteende som har samband med dessa.

Kunskapen räcker inte hela vägen

Grunden är kunskap, men arbetsklimatet skapar du som chef och de anställda tillsammans varje dag. Visar anställda respektfullhet gentemot varandra? Förmedlar och gestaltar arbetsledare och chefer att riktlinjer och skriftlig värdegrund faktiskt gäller? Hur ser du till att rutinerna som ska tillämpas vid trakasserier och sexuella trakasserier gäller alla? Vet alla, anställda, vikarier och praktikanter vem de ska vända sig till om de upplever kränkande beteende?

Diskrimineringslagen – Handbok för chefer

Handboken innehåller checklistor och flera olika case för arbetsplatsen att diskutera. Allt i boken syftar till att hjälpa dig som chef att göra arbetsplatsen inkluderande. Det handlar om att etablera ett samtalsklimat som möjliggör att lyfta frågor som annars riskerar leda till någon form av diskriminering.

Handboken är ditt verktyg för att göra rätt. Vi ser fram emot att fortsätta vara del i det främjande arbetet som är ditt uppdrag som chef - det är bara att kontakta oss!

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!