2018-08-31 13:36
Lisa Andersson, Matilda Andersson & Frida Sandahl

Hur går det med de aktiva åtgärderna?

Det viktigaste med de aktiva åtgärderna är att de görs fortlöpande – det går inte att genomföra aktiviteter och sedan luta sig tillbaka och anse att arbetet är klart. Det kan hela tiden komma upp nya risker i verksamheten som kan leda till diskriminering eller vara ett hinder för lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen. Därför är det bra att få in processen i de rutiner som organisationen redan har och sedan göra kontinuerliga avstämningar varje år. Detta leder också till att medarbetare själva blir uppmärksamma på frågorna.

Målsättningen är att risker och hinder som finns på arbetsplatsen enkelt ska kunna fångas upp av medarbetare och chefer och att ledningen har bra rutiner för att åtgärda och följa upp detta. När och hur arbetet sker beror lite på hur andra rutiner för uppföljningar ser ut, hur stor organisationen är och vilka typer av åtgärder och aktiviteter som behöver genomföras.

Tips för det kontinuerliga arbetet med de aktiva åtgärderna

Här får du ta del av våra tips på hur det kontinuerliga arbetet med de aktiva åtgärderna kan se ut.

 Använd ordinarie processer

Inför arbetsprocessen i verksamhetens befintliga rutiner, till exempel i det ni redan gör inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Ta hjälp av processer som ni brukar använda för att kartlägga och analysera verksamheten (exempelvis gruppövningar på medarbetardagar, medarbetarundersökningar, enkäter, fokusgrupper eller lönerevision). Skapa och genomför olika aktiviteter och åtgärder (exempelvis lägg in i ordinarie verksamhetsplaner eller individuella
arbetsbeskrivningar). Kom ihåg att redan från början planera in hur och när utvärderingen ska ske. Här kan du ta hjälp av revision och befintliga uppföljningssystem.

Gör det enkelt att prata om svåra frågor

Du som chef är nyckeln till en trygg arbetsmiljö. Försök få in i organisationskulturen att medarbetare uppmärksammar sådant
de ser eller märker som kan leda till diskriminering eller sämre möjligheter, även synpunkter och frågor som annars kan vara ”känsliga” att ta upp. Upprätta rutiner som fångar in och följer upp medarbetarnas synpunkter och signaler om risk för diskriminering eller kränkande jargong.

Använd medarbetarsamtalen 

Ett enkelt sätt att få medarbetare att börja ta ansvar för allas lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen är att använda dig av de medarbetarsamtal som du redan genomför. Genom att ställa öppna frågor kring dessa ämnen under medarbetarsamtalet får du möjlighet att höra anställdas egna uppfattningar och vilka kunskaper de har. Du kan också väcka deras tankar och få förslag på förbättringar i arbetet.

Förslag på frågor att ställa i samtal med medarbetare:

  1.  Vad tycker du om arbetsplatsens arbete med att främja jämställdhet och motverka diskriminering på arbetsplatsen? Vilken är din uppfattning om hur det går till?
  2. Hur tycker du att arbetsplatsen kan bli ännu bättre på jämställdhet och mångfald?
  3. Känner du till arbetsplatsens riktlinjer och rutiner mot trakasserier? 
  4. Hur tycker du att du bidrar till en bra arbetsplats där alla känner sig välkomna? 
  5. Hur tycker du att du bidrar till verksamhetens jämställdhets- och mångfaldsmål? (om ni har några sådana)

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!