10/1
Hans-Inge Persson

Att leda med tillit

Den statliga Tillitsdelegationen (SOU 2016:2) arbetar för en mer tillitsbaserad ledning av den offentliga sektorns verksamheter. Delegationen menar att ledningen är fundamental för styrningen och inte minst för normstyrningen, som innebär att påverka attityder, beteenden och normer. Ledarskapet i sin tur måste emellertid ha stöd i sitt arbete med normerna på alla nivåer, såväl nationellt och regionalt som i själva verksamheten. Ensam är inte stark och den lokale ledaren måste finna stöd och förankring på alla dessa nivåer för att bli framgångsrik i sitt ledarskap. Viktigt är att ledaren inte abdikerar från sitt uppdrag att leda själva vården utan är med regelbundenhet närvarande i verksamheten. Det förekommer att vårdens chefer snabbt hänger av sig ”sjuksköterskeuniformen” eller den vita rocken. Ansträng dig för att undvika detta. Glöm aldrig att symbolhandlingar är viktiga!

Medarbetarna måste släppas in med sin kompetens och lokala erfarenhet, genom ett personcentrerat förhållningssätt, för att göras delaktiga i besluten. Tror vi på de sjukas/patienternas kompetens, måste vi naturligtvis tro på medarbetarnas. Det goda bemötandet , som den personcentrerade vården förespråkar, måste genomsyra hela arbetsplatsens kultur. Denna kultur måste omfatta, dels förhållandet mellan personalen och patienterna, men också bemötandet personalen emellan och mellan ledaren/ledningen och medarbetarna.

Även om medarbetarna ska göras delaktiga och bli aktivt lyssnade på, är det alltid ledaren som fattar besluten och ansvarar för dem. ”Ledningens” beslut är aldrig kollektiva! Ledaren/chefen har alltid ansvaret. Man måste samtidigt lita på sina medarbetare och inte detaljstyra dem. Skapar man en organisationskultur, som genomsyras av tillit och du som ledare på olika sätt lever upp till den, kommer det också att bli grundtonen i organisationen. Tänk på att både påminna dig själv och dina medarbetare om att ni arbetar med ett uppdrag, som är livsviktigt för andra. Tänk på och visa dem, att detta uppdrag har ni gemensamt och skall klara av gemensamt. Att känna meningsfullhet, betydelse och sammanhang är enormt viktigt och en förutsättning för att uppleva arbetstillfredsställelse. Jag vet att den känslan motverkar risken för att t.ex. bli utbränd.

För att uppnå bra kommunikation i mötet krävs tre saker samtidigt:
• Du måsta ha kontroll på vad du själv har att bidra med
• Du måste förstå att du framför dig har individer som var och en har unik kunskap och erfarenhet
• Du har framför dig en grupp som har ett gemensamt uppdrag. Du måste se till att alla inser det och visa dem att det är just gemensamt.

Hans-Inge Persson