2019-10-22 11:12
Eva Linér

Kan man leda med stöd? Uttrycket får en kanske först till att tänka på en chef som omhuldar sina medarbetare, att stöttar dem i med och motgång och uppmärksammar deras insatser. Och visst det är bra och viktigt. I min bok ”Skydd mot stress – det finns” beskriver jag olika former av stöd som vi behöver i arbetslivet för att må bra och ha en god och effektiv verksamhet. I Arbetsmiljöverkets föreskrift som organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4) används begreppet resurser som motkraft till stress. Jag använder istället begreppet stöd. Stöd är exempelvis det som jag nämnde ovan, att bli sedd, att få återkoppling på sina insatser, att ha rätt kunskaper för sin uppgift och kunna få avlastning vid exempelvis arbetstoppar.

Men stöd är också styrning. När jag samtalar med medarbetare och chefer om arbetslivets villkor så är det oftast styrningen som kommer upp som en svag länk. Det kan handla om oklara uppdrag, oklara gränsdragningar eller otydliga arbetsbeskrivningar. Typiska problem som kan uppstå om styrningen är oklar. Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö behandlar också detta. I en av paragraferna beskrivs att arbetstagarna ska känna till; vilka arbetsuppgifter de ska utföra, om de ska utföras på något speciellt sätt, vad det ska leda till, vad som ska prioriteras om tiden inte räcker till och vart man ska vända sig om man behöver stöd och hjälp. Vid en första anblick ser detta ut som en lite väl enkel beskrivning men när man börjar djupa i det så ser man att det ofta är precis dessa saker som behöver diskuteras för att utveckla arbetsplats och arbetsmiljö. De hjälper oss att kunna se och bedöma om man har gjort ett bra arbete, om man klarat av sina arbetsuppgifter och framför allt är det ett bra samtalsunderlag för chef och medarbetare om arbetssituationen på arbetsplatsen och för den enskilde medarbetaren. Jag menar att det är ofta här stressen uppstår hos både medarbetare och chefer, det vill säga när man upplever att uppdragen är oklara eller man kan inte leva upp till dem.

Att leda med stöd innebär att man sätter uppgiften i centrum och man riggar organisationen på ett sådant sätt att alla med arbetarna får det stöd de behöver för att klara sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Att ha rätt stöd i form av vara sedd och slippa arbeta isolerat, att få veta om man gör sina uppgifter på ett bra och riktigt sätt, att ha rätt information och kunskaper för att klara olika situationer i arbetet och få möjlighet till avlastning när det blir för tungt. Att tänka från en stödmodell genom analyser och åtgärder är att leda med stöd. När medarbetarna förstår är delaktiga i hur chefen tänker blir det också lättare för dem att beskriva vad de behöver. Det underlättar för chefen att beskriva organisationens förväntningar och det blir enklare att ha en dialog om arbetet. Stödet är en bra utgångspunkt i medarbetarsamtal och andra möten.

Att leda med stöd innebär att man planerar och håller koll på arbetsmiljö och arbetsförhållande genom att se till att medarbetarna har alla resurser som behövs i form av stöd och styrning. Utgångspunkten måste förstås vara uppgiften, vad som ska åstadkommas och vilket som är målet.

Allra viktigast är att chefen som ska arbeta med allt detta också har det stöd som behövs för att klara sitt arbete. Så glöm inte cheferna! Man kan leda med stöd, man kan ha stödverktyget som sitt ledningsverktyg. Men som chef har man också rätt till alla de resurser som behövs för att man ska kunna göra ett bra arbete och leda en framgångsrik arbetsplats.