2023-04-25 16:32
Emma Holmström

Emma heter jag som gör ett djupdyk i äldreomsorgen och digitaliseringen. På Komlitt sysslar jag med kommunikation och marknadsföring. Men bara när jag behöver en paus från att klura på vikten av kompetensutveckling.

Att äldreomsorgen i Sverige står inför stora utmaningar är långt ifrån en nyhet. Verksamheterna kommer att ha svårt att tillgodose behoven hos den växande befolkningen av äldre. I alla fall om du litar på Statistiska Centralbyrån (SCB). Enligt SCB ökar antalet personer över 65 år i Sverige med 25 % fram till 2030. Förutom en ökad efterfrågan på äldreomsorg innebär det en ökad belastning på vårdpersonalen (SCB, 2020). Just ja, har du hört hur svårt det är att rekrytera medarbetare till vårdyrkena idag? Det är också ett problem.

Men digital teknik hjälper både de äldre och vårdpersonalen. Digitalisering kan till och med hjälpa till med de problem som uppstår i svårigheten att rekrytera medarbetare till vårdyrkena.

Jessica Arvidsson skriver i Mänsklig touch – Digital litteracitet inom vård och omsorg (2021) att redan innan pandemin jobbade svenska vård- och omsorgsverksamheter med att ta vara på digitaliseringens möjligheter för en smartare välfärd. Projekten avlöste varandra där chefer, entreprenörer och innovatörer talade sig varma om digitaliseringens möjligheter. Men som Jessica också skriver: försvinnande få var de undersköterskor, stödpedagoger och vårdbiträden som fick utrymme att berätta om de faktiska behoven av förändring de sett, upplevt och känt. Motsvarande från personer med egna erfarenheter av vård- och omsorgsverksamheter var ännu färre.

Vi på Komlitt håller med Jessica: digitalisering innebär en förändring som behöver starta i kärnan – utifrån dem välfärden finns till för och de som arbetar mitt i den varje dag.

Men hur kan digital teknik hjälpa just de som äldreomsorgen finns till för och de som arbetar mitt i den?

Digital teknik ökar äldres självständighet

En rapport från SCB säger att digital teknik kan vara en viktig faktor för att förbättra äldreomsorgen i Sverige. Äldre personer känner sig ofta ensamma och isolerade, särskilt om de inte har möjlighet att träffa vänner och familj regelbundet. Men det finns teknik som hjälper till! Vad sägs om att till exempel videochatta? Då kan äldre personer kommunicera med bland annat sina vårdgivare och andra personer på ett mer personligt sätt. I sin tur bidrar det till att minska ensamhet och social isolering (SCB, 2021).

En annan studie från SCB visar också att äldre personer som använder digital teknik för att övervaka sin hälsa har en högre självuppfattning och större känsla av självständighet. Äldre personer blir mer självständiga genom teknik som hjälper dem att övervaka hälsan, påminner dem om att ta medicinen eller andra viktiga rutiner (SCB, 2018).

Samtidigt är det fortfarande som så att äldre personer löper stor risk att hamna i ett utanförskap i ett digitalt samhälle (Arthur D. Little, 2020 ur Arvidsson, 2021). Just eftersom de saknar vad Jessica Arvidsson beskriver som digital kompetens: att förstå att och hur digitala verktyg och tjänster påverkar vår vardag (2021). Vem kan ge dem det? Kanske vårdpersonalen? Kanske andra genom projekt? Hur som helst kräver även detta att vårdpersonalen också besitter en digital kompetens som gör det möjligt att se vilka fördelar de äldre kan dra av den digitala tekniken.

Effektivisera vårdprocesserna

Det finns också möjligheter att effektivisera vårdprocesser genom användning av digital teknik inom äldreomsorgen. Enligt SCB kan digital teknik användas för att förbättra tillgängligheten till vård för äldre personer genom att minska tiden som krävs för att besöka vårdcentraler eller sjukhus. Dessutom kan digital teknik användas för att förbättra samarbetet mellan olika vårdgivare samt för att möjliggöra fjärrvård och uppföljning av äldre personer på distans (SCB, 2018).

Sammanfattningsvis visar forskning från SCB på att digital teknik kan ha en positiv inverkan på äldreomsorgen i Sverige genom att öka självständigheten hos äldre personer, förbättra kommunikationen mellan äldre personer och deras vårdpersonal, effektivisera vårdprocesser och öka tillgängligheten till vård för äldre personer. Det är därför viktigt att svenska myndigheter och vårdgivare fortsätter att integrera digital teknik i äldreomsorgen för att möta den ökande efterfrågan på äldreomsorg och förbättra livskvaliteten för äldre personer.

Digital litteracitet är viktigt

Men det är inte så enkelt som att bara säga att ni ska implementera digital teknik. Ni måste hitta vilka behov verksamheterna har. Och de svaren sitter bara de som upplever äldreomsorgen och de som jobbar mitt i den på. Där behöver ni ställa frågan: Vad har ni för behov? Får ni då otillräckliga svar måste ni börja arbeta upp deras digitala litteracitet.

Frågar du Jessica Arvidsson handlar det om att jobba med attityden till digital teknik, medvetenheten om möjligheterna med digital teknik och förmågan att använda den digitala tekniken.

Referenser

Arvidsson, Jessica (2021). Mänsklig touch – Digital litteracitet inom vård och omsorg. Komlitt förlag

SCB. (2018). Digitaliseringen av äldreomsorgen [Digitalization of elderly care]. Statistiska Centralbyrån. Retrieved from https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/digitaliseringen-av-aldreomsorgen/

SCB. (2020). Framtida befolkningsutveckling [Future population development]. Statistiska Centralbyrån. Retrieved from https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsframskrivningar/

SCB. (2021). Hur mår de äldre i Sverige? [How are the elderly in Sweden?]. Statistiska Centralbyrån. Retrieved from https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2021/hur-mar-de-aldre-i-sverige/